USCARS OF AURSKOG-HØLAND.

§2

Klubbens formålsparagraf: Klubben skal tjene til nytte og hygge for personer med interesse for amerikanske kjøretøy. Klubben skal søke å samle entusiaster, spre interesse og opparbeide goodwill for amerikanske kjøretøy.

§3

Styreform: Klubben styres av følgende styremedlemmer: 1 president, 1 visepresident, 1 sekretær, 1 kasserer, 3 styremedlemmer og 2 varamenn. Valg av styre skjer hvert år på årsmøtet med vanlig flertallsavstemming blant de fremmøtte medlemmer. Valg av president skjer hvert år. Visepresident, kasserer og et styremedlem velges i et kalenderår, mens sekretær og to styremedlemmer blir valgt i det påfølgende kalenderår. Varamenn blir valgt for et år av gangen. Valgkomiteen kan rokkere internt i styret for å få et fungerende styre.

§4

Punkt 1Medlemskap: Klubben er åpen for alle som er interessert i amerikanske kjøretøy.
Punkt 2: Medlemskontingenten bestemmes av årsmøtet, gjeldende fra 1/1 påfølgende år.
Punkt 3: Klubbens medlemmer plikter å betale den til enhver tid fastsatte medlemskontingent innen utgangen av januar måned hvert år.

§5

Eksklusjon: Medlemmer som bevisst motarbeider klubbens formålsparagraf eller på annen måte skader klubben eller klubbens renomme, kan etter samtale med styret ekskluderes av et enstemmig styre.

§6

Punkt 1: Det skal gjennomføres 6 klubbmøter i året. Disse skal være i egen regi, eller i samarbeid med andre, men kan ikke være en utflukt til andres løp/treff etc. Det kan gjerne gjennomføres flere klubbkvelder.
Punkt 2: Det forventes at klubbens medlemmer har tid til å hjelpe til med, og delta på klubbens arrangementer.

§7

Årsregnskap skal fremlegges for medlemmene ferdig revidert senest på årsmøtet. Regnskapet er konfidensielt og kun tilgjengelig for klubbens medlemmer. Ingen medlemmer skal ha økonomisk fortjeneste av klubbens aktiviteter. Revisor velges på årsmøtet.

§8

De ovennevnte vedtekter kan bare endres av et årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmers skriftlige stemmer. Innkalling til årsmøte skal sendes med 3 ukers varsel.

§9

Oppløsning av klubben kan bare skje med 4/5 flertall av de fremmøtte medlemmer. Eventuelle aktiva skal i så fall overføres veldedige formål.

§10

Ekstraordinært årsmøte: Dersom minst 1/3 av klubbens medlemmer krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Innkallelsesfrist er 3 uker. Styret gis også rett til å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Et ekstraordinært årsmøte kan fatte samme vedtak som et ordinært årsmøte.